fbpx

Algemene voorwaarden MaschaJongman.nl

 

Algemene voorwaarden RYS coachopleiding en alle consulten. 

2018-2019

 

 1. Mascha Jongman, gevestigd te ’t Harde met KVK nummer 08191491 wordt hierbij aangeduid als dienstverlener. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten en dienstverlening van dienstverlener.
 3. Voor de geleverde diensten geldt enkel een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Aan het resultaat kan dan ook geen enkele rechten worden ontleend.
 4. De factuur van de opleiding dient voldaan te zijn voor de eerste opleidingsdag. Indien in termijnen voldaan is, dan dienst de gehele betaling voldaan te zijn voor de laatste opleidingsdag. Betaling vindt plaats middels de mogelijkheid voor betaling op de website.
 5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft m.b.t. de betaling, dan zal er tot invordering overgegaan worden. Alle buiten rechterlijke kosten worden verhaald op opdrachtgever. Totdat de som is voldaan, zal de dienstverlener alle diensten opschorten.
 6. Deelbetaling dient maandelijks voldaan te zijn. Dienstverlener zorgt voor tijdige aanlevering van de deelfacturen. Dit alles geldt niet, indien anders overeengekomen.
 7. Mocht de opdrachtgever onverhoopt niet kunnen deelnemen, dan vindt terugbetaling van het lesgeld plaats indien daar een verzoek voor wordt ingediend tot uiterlijk 30 dagen voor de start van de eerste live opleidingsdag (met aftrek van administratiekosten van minimaal 100,- euro). Daarna vindt er geen terugbetaling van het lesgeld plaats (ook deelbetaling moet in zijn geheel voldaan worden). Iemand anders mag de plaats innemen van de cursist, mits gezamenlijk overeen gekomen.
 8. Na aanmelding en betaling geldt een bedenktijd van 14 dagen. 
 9. Weigert de opdrachtgever medewerking aan het uitvoeren van de dienst door de dienstverlener, dan is de opdrachtgever nog steeds verplicht om de gehele betaling te voldoen.
 10. Dienstverlener heeft de verplichting om haar diensten naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 11. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden uit te laten voeren door derden (dienstverlener garandeert hierbij de privacy van de deelnemers), bijvoorbeeld voor een gastcollege.
 12. Als in geval van overmacht de dienstverlener niet aan de opdracht kan voldoen, dan zal dienstverlener alles in het werk stellen om de werkzaamheden op een later tijdstip (met een maximale tijdsduur van 60 dagen) alsnog uit te voeren. Terugbetaling van (een deel van) het lesgeld zal dan niet plaatsvinden, tenzij de 60 dagen worden overschreden.
 13. Opdrachtgever is verplicht om eventuele klachten schriftelijk in te dienen bij dienstverlener, zodat dienstverlener de kans heeft om hier adequaat op te reageren en zodat beide partijen gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.
 14. Dienstverlener behoudt alle intellectuele eigendommen en er mag dan ook geen inhoud worden gedeeld met derden of gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden.
 15. Opdrachtgever mag niets van het aangeboden materiaal overnemen om een eigen cursus, workshop of opleiding te starten zonder uitdrukkelijke toestemming van dienstverlener.
 16. Dienstverlener zal alle aangeboden informatie van opdrachtgever geheim houden en heeft een geheimhoudingsplicht, zoals omschreven in de privacyverklaring.
 17. Indien er sprake is van een overtreding door opdrachtgever m.b.t. tot punt 13 en 14, dan is de dienstverlener gerechtigd om een boete op te stellen van 10.000 euro en 1000 euro voor elke dag dat de overtreding voort duurt.

  Indien opdrachtgever besluit deel te nemen aan de opleiding, dan gaat hij of zij akkoord met deze algemene voorwaarden.

Mascha Jongman/ RYS Coachopleiding en andere workshops en cursussen. 
November 2018.